До сънародниците ни във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Промени в процедурата за уседналост във връзка с COVID19

Чух новината по една радостанция днес и помолих приятел да провери сайта на МВнР има ли такова нещо. До момента не открихме. По тази причина той отправи запитване до Home Office във Великобритания. Публикувам отговорът им.

„Home Office

You are receiving this because you requested updates from the Home Office about the EU Settlement Scheme

EU Settlement Scheme Applications: Important Message About COVID-19

The EU Settlement Scheme continues to perform well and more than 3 million have already been granted status with more than a year left to go until the deadline for applications.

While applications continue to be processed, during this challenging time they will take longer than usual. In addition, in line with the latest Public Health England advice some of our support services and application routes have temporarily changed. Please find an outline of these changes below. This situation is being kept under constant review and we will continue to keep you updated.

Settlement Resolution Centre (SRC)

The SRC will no longer be answering telephone calls. It will, however, continue to respond to email enquiries and provide a call back function when required. Emails from support organisations will be prioritised where possible.

ID document scanner locations

The ID document scanner locations are following all the latest Public Health England advice to protect staff and the decision has been made, to suspend them at this time.

Postal route for submitting Identity evidence

The postal route for submitting identity evidence is currently suspended. We are unable to accept any documents by post at this time, but all documents already sent to us will be returned as quickly as possible. Applications can still be made online using the “EU Exit ID Document check app”.

57 grant funded voluntary and community sector organisations

Some services have been suspended but organisations are seeking to provide support in other ways, in line with social distancing guidance, for example via telephone and online. Please check with the individual organisations for further details.

Further information

There are still 15 months before the deadline of 30 June 2021 for applications to the EU Settlement Scheme, and there is plenty of support available online to support those looking to apply.

Additional support is available to those EU citizens in the UK who do not have the appropriate access, skills or confidence to apply online through Assisted Digital, which can offer assistance over the phone.

We have also translated communications materials into 26 languages and alternative formats can also be requested.

The support services outlined above will be kept under regular review. We, the Home Office, and all our delivery partners involved in supporting applicants will endeavour to reinstate these support services to their original status when it is safe to do so.

Thank you again for your continued interest in the EU Settlement Scheme programme, for the latest information on the scheme please visit GOV.UK.

Kind regards,

Home Office Communications

UNSUBSCRIBE:
If you would like to be removed from this email mailing list, click here.

You can find more information on how we manage data in our Privacy Notice.“

Автоматичен превод на български език.

HOME OFFICE

Получавате това, защото поискахте актуализации от Министерството на вътрешните работи за схема за уреждане на ЕС

Схемата за уреждане на ЕС Приложения: Важно Съобщение За COVID-19

Схемата за уреждане на ЕС продължава да се представя добре и повече от 3 милиона вече е предоставен статут с повече от една година, за да отиде до крайния срок за подаване на заявления.

Докато приложения продължават да се обработват, през това време предизвикателни те ще отнеме повече време от обичайното. В допълнение, в съответствие с най-новите общественосттаЗдраве Англия съвети някои от нашите услуги за поддръжка и приложни маршрути временно са се променили. Моля, вижте кратко описание на тези промени по-долу. Тази ситуация е предмет на постоянно преразглеждане и ние ще продължим да ви държим в течение.

Уреждане Resolution Center (SRC)

СРС вече няма да отговори на телефонни разговори. Той обаче ще продължи да отговаря на приятел справки и да предоставя функция за повикване обратно, когато е необходимо. Имейли от организациите за подкрепа ще бъдат приоритет, когато е възможно.

места ID скенер за документи

Местата на документ за самоличност скенер са след всички последни обществено здраве Англия съвета за защита на персонала и решението е било направено, за да ги спре в този момент.

Пощенски маршрут за подаване на идентичност доказателства

Пощенският маршрута за подаване на идентичност доказателства в момента е спряно. Ние сме в състояние да приеме всички документи по пощата в този момент, но на всички документи, вече изпратени до нас ще бъдат върнати възможно най-бързо. Приложенията все още могат да се правят онлайн с помощта на „проверка на приложението на ЕС Exit документ за самоличност“.

57 безвъзмездна помощ, финансирани организации доброволческия и общностния сектор

Някои услуги са били спрени, но организации се стремят да предоставят подкрепа и по други начини, в съответствие с насоките на социалните контакти, например по телефона и онлайн. Моля, консултирайте се с отделните организации за допълнителни подробности.

Повече информация

Все още има 15 месеца преди крайния срок от 30 юни 2021 г. за представяне на кандидатури за схемата за уреждане на ЕС, и има изобилие от подкрепа на разположение онлайн в подкрепа на тези, които търсят да се прилагат.

Допълнителна подкрепа е на разположение на онези граждани на ЕС във Великобритания, които не разполагат с подходящ достъп, умения или увереност да кандидатстват онлайн чрез асистирана Digital, които могат да предложат помощ по телефона.

Ние също така се превежда комуникационни материали на 26 езика и могат да бъдат поискани и алтернативни формати.

Услугите за поддръжка, описани по-горе, ще бъдат подложени на редовен преглед. Ние, Министерството на вътрешните работи, както и всички наши партньори за доставка, участващи в подкрепящи кандидатите ще положат усилия да възстанови тези услуги в подкрепа на първоначалния им статут, когато е безопасно да го направите.

Благодаря ви отново за траен интерес към програмата за схема за уреждане на ЕС, за най-новата информация за схемата, моля посетете GOV.UK.

Поздрави,

Начало Office Communications

Прекратяване на абонамента:
Ако бихте искали да бъдат извадени от този имейл пощенски списък, натиснете тук.

Можете да намерите повече информация за това как успяваме данни в нашата Декларация за поверителност.

 

 

Повече следете в сайта на МВнР на Република България, в момента, когато се появи такава.

(922)