Сваляне на блокировките между съзнанието и подсъзна­нието на човека.

Много процеси, които стават сега в живота, са насочени към сваляне на блокировките между съзнанието и подсъзна­нието на човека, а всичко, което прониква в подсъзнанието, е ръководство за действие и започва да работи.

Ако преди сто-сто и петдесет години с щурмуване на под­съзнанието са се занимавали основно изкуството, филосо­фията, някои езотерични школи, то сега към този процес се включва и медицината.

„Логиката на човешкото съзнание е насочена към оцеля­ване на физическото тяло, логиката на подсъзнанието – към запазване и развитие на духовните структури, затова опитите за тяхното механично обединяване в много ситуации могат да доведат до гибелта на едно спрямо тях.

Сега подсъзнанието на човека поглъща енергийната кал с невероятна скорост, и не само защото мнозина се стремят да проникнат там, но и защото обърканият човек днес е станал твърде доверчив.

Достатъчно е да проявиш само един процент недоверие към получаваната информация и подсъзнанието ще бъде блокирано спрямо нея.

Негативните чувства и емоции, като проникват в подсъзнанието, престават да се контролират от човека и тъй като физическото здраве е тясно свързано с подсъзнанието, възникват много сложни зависимости и последствия.

Идва при мен мъж с постоянно главоболие. Аз намирам причината за неговата болест. Десет години преди нашата сре­ща той е бил много обиден на жена си. Макар че жена му е давала повод за това, мъжът също е страдал от своята обида. Описвам му всичко това, той ме слуша и учудено пита:

– Всичко това е вярно, но кажете ми как се досетихте?

– Аз нямам право да се досещам. Аз изследвам причини­те за болестта и ги виждам.

Обидата е едно от най-разпростра­нените нарушения на законите на Вселената, което може да предизвиква различни неприятности в живота както на обидения, така съответно и на този, който го е обидил.

Разговарям с майката на десетгодишно момиченце. Майката се оплаква, че съучениците на дъщеря й не искат да дружат с нея.

– Избройте имената на момичетата – аз провеждам тестуване и виждам, че всички назовани момичета се отнасят към дъщеря й рязко отрицателно.

– През 1974 г. вие много силно сте обидили една жена – обяснявам на майката. – Какво се е получило? Във вашето поле от обидата е била създадена деформация на полевата структура, която е отишла в полето на дъщеря ви. Момичетата чувстват това и не искат да дру­жат с нея.

След корекция на полевите структури на майката виж­дам как се променя отношението на момичетата към нейната дъщеря. Утре съученичките й ще бъдат нейни приятелки.

Коригирането на структурите трябва да извършва самата майка и макар че тя не е екстрасенс и има енергията на обикновен човек, точното фокусиране на тези точки от полето, на които трябва да се въздейства, и моята помощ при излиза­нето на духовно ниво в контакта с Вселената довеждат до нуж­ния резултат.

Веднъж лекувах бабата на един млад мъж.

Главното й нарушение, за което сме говорили, е огромна обида към майката.

Майката в сложна житейска ситуация я е обидила с някаква постъпка.

Вероятно тя не е можела да постъпи иначе, но дъщеря й в продължение на много години е била обидена на майка си.

Съдбата и здравословното състояние на сина и внука на жената са били неблагополучни.

Тъй като на ниво поле между родителите и децата съществува най-тясно единство, обидата на детето от родителите или на родителите от детето създава разкъсване и деформации на най-фините структури, които отговарят за нормалните, доброжелателни от­ношения между хората.

Бабата се е сърдила на майка си, де­формацията на нейните полеви структури е била предадена на сина й и той се е женил шест или седем пъти.

При това той се е развеждал, запазвайки прекрасни отношения с жените си, но семейният живот така или иначе не се получавал. При внука – същите проблеми, постоянно неблагополучие в личния жи­вот. Този прекрасен добър човек среща чудесни момичета, а здраво семейство не може да създаде…

Изследванията на кармичната структура нагледно демон­стрират на енергийно ниво библейската заповед:

„Почитай ро­дителите си, за да се продължат дните ти на земята…“

Отношението към майката и бащата трябва да бъде ви­наги с почит. Сборът от закони и правила, който през всички векове е съществувал в обществото, е предпазвал от разруха най-фините полеви структури на човека. Днес ние сме изгуби­ли всичко това.

Наскоро имаше интересен случай. Позвъни ми една жена, мъжът на която се разболял – много силен радикулит, а трябвало спешно да замине на дълга командировка. Аз пог­леднах неговото положение от разстояние – никак не е добро.

Неотдавна е бил в прединфарктно състояние, а сега – силни болки в кръста.

Той искал да отиде на лекар, за да намали болката му, и добре че не е успял, защото са могли да възник­нат проблеми със сърцето.

При младия мъж се проявили кармични нарушения, основно като силно чувство на обида, които е получил като наследство от майка си и баща си.

Затова той се е обиждал подсъзнателно, често даже без да подозира за това.

Последните няколко години конфликтите, в които е по­падал, са го довели до това, че той неволно е атакувал хората на полево равнище, обиждал се е и съответно е получавал обратни удари.

Това започнало негативно да влияе на негово­то физическо състояние и, на първо място, на сърцето му.

Той е добър, отзивчив човек, неговите духовни, душевни параметри са достатъчно високи, което му е послужило като добра защита, затова основното наказание е отишло към тялото, то започнало да боледува.

С цената на физически мъки той спа­сявал своята душа.

Това, че му се е разболял кръстът, го е спасило от инфаркт, тъй като мощната деформация на поле­тата трябвало да се излее в сериозно физическо заболяване, функционално или органично.

Ако са му били направили ма­саж или обезболяване, са могли да възникнат проблеми със сърцето.

Това е информацията, която получих, като изследвах дистанционно неговите полеви структури. Трябваше да се из­чисти кармата, да се премахнат главните причини за болестта.

Аз звънях всеки час, обяснявах нарушенията, извършени от неговите родители. Нивото на енергия, което при него беше катастрофално ниско, започна плавно да се повишава.

За мен беше важно да вкарам в нормата неговите основни пара­метри, да изчистя полето от неговите кармични нарушения, да премахна не физическата болка, а причините, защото просто­то отстраняване на физическата болка можеше да му струва скъпо.

Хармонизиране на кармичните структури е неефекти­вен метод, аз можех и да не успея да го излекувам до зами­наването, но затова пък запушвах причините за болестта.

Звънях до полунощ. На сутринта погледнах – пак отново спа­дане на енергийното ниво и деформация на полетата. Причи­ната е, че той ми се е обидил. Вечерта искал да стане, но паднал и загубил съзнание от болка. Човекът не е бил подгот­вен за моя метод на лечение и смятал, че ако въздейства екстрасенс, то болката трябва да премине моментално. Аз му обясних, че не трябва да се обижда – той толкова години е нарушавал висшите закони, че за няколко часа не може да се излекува. Продължавах да въздействам, вечерта болките пре­минаха и той замина в командировка.

Но след няколко дни позвъни жена му и ме помоли да видя дъщеря й.

Момичето изгубило съзнание в училище и лекарите не могли да определят какво й е станало.

А виновникът е бил бащата.

Състоянието на момичето рязко се влошило затова, защото бащата пак ми се е обидил, и понеже кармата ми е достатъчно чиста, обидата се е върнала назад и ударът е попад­нал върху детето. Преди, когато са живели светците, които са спазвали висшите закони, всеки човек, който им се е обиждал, веднага е получавал наказание. Това е било профилактика, хората са знаели, че не трябва да се обиждат – те са виждали това и са го чувствали реално. Сега всички ние имаме негатив­на карма, затова обидата „потъва“ в полето и не следва неза­бавно наказание – ние умираме постепенно. Неразбирането, нечувствителността не ни позволяват да видим реалните процеси.

Следващата пациентка разказва, че се е развела със съпру­га си и смята, че виновна за развода е била майката на мъжа й. Майката правела всичко да ги раздели, макар че на пръв пог­лед се е отнасяла към снахата добре. Аз започнах да изследвам в какво е причината за такова поведение на майката и видях, че преди раждането на сина си тя не е обичала мъжа си, била му е обидена и тези чувства са се запазили у нея доста дълго време. Тя се е настройвала за раздяла с мъжа си. Отрицателните чувст­ва са формирали информационен блок, който е останал в нейно­то подсъзнание, и макар че майката отдавна е забравила този случай, живее нормално, но нагласата съществува в нейното по­ле и започва да разрушава вече не нейните взаимоотношения, а взаимоотношенията на сина й. Програмата за унищожаване на връзката между хората действа по отношение на любимия й чо­век – сина й, разрушава неговата съдба и отношенията с жена му. Външно майката може да си обяснява нещата с това, че не й харесва снахата, а в действителност действа механизмът на за­пазване на злото, защото веднъж извършеното зло от човека не изчезва никъде, то се намира в подсъзнанието и рано или късно излиза на повърхността и често върху тези, които са наблизо и обичаме повече от всички.“

 

Сергей Лазарев

(4117)

Вашият коментар